پوستر نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در بیمارستان

پوستر نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در بیمارستان

پوستر نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در بیمارستان

پوستر نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در بیمارستان

مخاطبان: پرستاران و کارکنان بالینی

پوستر ویژه سوپروایزر کنترل عفونت برای نصب در اتاق بیماران و ایستگاه پرستاری

طراحی شده بر دستورالعمل ابلاغی از وزارت بهداشت

طراحی زیبا و ساده و اصیل

فرمت:pdf